ไปทำพาสปอร์ตเด็ก ต้องเตรียมตัวยังไง?

เตรียมเอกสารให้พร้อม
– บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก ที่ยังมีอายุการใช้งาน (กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
– สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็กอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
– บัตรประจําตัวประชาชนของพ่อ-แม่
– หากพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ตทางฉบับจริงของพ่อหรือแม่

qrcode: 
https://krunoi.com/?q=node/2
barcode: 
https://krunoi.com/?q=node/2
Powered by Drupal