Course Content
ความหมายการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ
การประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ เป็นการดำเนินการเพื่อเลือกสรรและจัดเตรียมสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อให้สามารถเรียบเรียงเนื้อหารายงานได้ตรงตามเรื่องที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการค้นหาสารสนเทศ
ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการค้นหาสารสนเทศ
0/1
การประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
การประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม๊กควอรี่ใช้ตัวแบบ AAOCC
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม 
ระดับของการอ่าน
ระดับของการอ่าน
การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
Exercise Files
การประเมินสาระสนเทศ_Page_3.jpg
Size: 292.81 KB
Translate »