Course Content
แบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม
0/1
สรุปผลการเรียนรู้ก่อนจบหลักสูตร
0/1
แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
0/1
การออกแบบบอร์ดเกม
การพบกลุ่มย่อย วิพากษ์ผลงานรายกลุ่มหรือบุคคล การสะท้อนผลการเรียนรู้

You can take this Lesson after finishing the following prerequisites:

0% Complete
Translate »