Course Content
แบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม
0/1
สรุปผลการเรียนรู้ก่อนจบหลักสูตร
0/1
แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม
0/1
การออกแบบบอร์ดเกม
คลิปที่ 5 วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรคำนึงในการใช้บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้

You can take this Lesson after finishing the following prerequisites:

0% Complete
Translate »