สมรรถนะทางคณิตศาสตร์

By hongsettee Categories: Math
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน นั้นจะต้องคำนึงถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะแต่ละด้านด้วย ในหน่วยที่ 3 นี้ ได้รวบรวมคำอธิบายกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับแต่ละสมรรถนะ พร้อมทั้งตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู   สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และบริบทของห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน           ได้ฝึกฝนสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

What Will You Learn?

  • กรณีที่ผู้เรียนเป็นคุณครู ท่านสามารถนำสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะได้ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »