5.00
(2 Ratings)

Strategy Making Business In Advance

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เนื้อหารายวิชาเน้นการวางแผน การวิเคราะห์ทางธุรกิจ

What Will You Learn?

  • เสริมความรู้ทางการจัดการธุรกิจ

Course Content

แนะนำการรวบรวมข้อมูล
เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล
เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

การบริหารจัดการข้อมูล
เทคนิคการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 2 Ratings
5
2 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
P
2 weeks ago
เข้าใจง่าย
NH
2 weeks ago
เนื้อหาที่สอนดี